Alma Talent tuottaa vuosittain yli 100 Lakimiesliiton Koulutuksen seminaaria juridiikan eri aihealueilta. Eri osaamisalojen rajat ylittävät seminaarit yhdistävät juridisten kysymysten tarkastelun ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin ilmiöihin. Lakimiesliiton Koulutuksen seminaarit soveltuvat kaikille juridiikkaa työssään tarvitseville..

Yritystaloutta juristeille II

25.2.2020, Helsinki

Seminaarissa keskitytään tilinpäätösanalyysiin, ja saat työkaluja tilinpäätöksen lukemiseen eri tilanteissa.

Lue lisää

Perintä ja velka

26.2.2020, Helsinki

Päivän aikana pureudutaan luotonvalvontaan sekä vapaaehtoiseen ja oikeudelliseen perintään liittyviin käytännön kysymyksiin ja ongelmakohtiin.

Lue lisää

Bondipäivä

28.2.2020, Helsinki

Bondipäivä vastaa monipuolisesti kysymyksiin joukkolainojen käyttämisestä aina liikeellelaskuprosessista lainaehtojen muutostilanteisiin. 

Lue lisää

Rahoitusjuristi-seminaarisarja

28.2.2020-3.4.2020, Helsinki

Tunnetko joukkolainojen esitevaatimukset ja laatimiskäytännöt? Entä rahoituksen vapaaehtoiset uudelleenjärjestelykeinot ja niihin liittyvät takaisinsaantiriskit?

Lue lisää

Yrityskaupat ja työoikeus

3.3.2020-4.3.2020, Helsinki

Milloin kyseessä on liikkeen luovutus? Miten liikkeen luovutus vaikuttaa henkilöstön asemaan? Mitkä asiat yrityskaupassa ovat YT-asioita?

Lue lisää

Rakennusjuridiikka 2020

4.3.2020

Seminaarissa käsitellään uusinta oikeuskäytäntöä ja ajankohtaisimpia rakennushankkeisiin liittyviä kysymyksiä sekä rakennuttajan että urakoitsijan näkökulmasta.

Lue lisää

Tietosuojariidat ja sopimustekniikka

5.3.2020

Koulutuksessa kuulet ennakoivasta sopimisesta ja tietoriskien hallitsemisesta sopimuksin aina sopimusneuvotteluista ehtojen täytäntöönpanovaiheeseen.

Lue lisää

Henkilötietojen luovutukset ja kaupallinen hyödyntäminen – palveluntarjoajien vastuut ja velvoitteet, käsittelyyn liittyvät sopimukset, markkinointi

9.3.2020-10.3.2020, Helsinki

Mikä merkitys on käsittelyperusteen oikealla valinnalla? Miten voit hyödyntää henkilötietoja markkinoinnissa?

Lue lisää

Compliance 2020 – väärinkäytökset ja investigaatioprosessi

11.3.2020, Helsinki

Seminaareissa pureudutaan asioihin otsikoiden takana ja kuullaan minkälaisia juridisia seikkoja ja käytäntöjä liittyy korruption ja muiden compliance -epäselvyyksien selvittelyihin, ja kuinka tulee toimia, kun mahdollinen tutkinta asiasta on vireillä.

Lue lisää

Työoikeuden oikeustapauspäivä

17.3.2020, Helsinki

Mihin ratkaisu perustui? Mitä vaikutuksia sillä on? KKO:n ja TT:n ratkaisut asiantuntijoiden analysoimina.

Lue lisää

Teknologiajuristi 2020

18.3.2020-7.5.2020, Helsinki

Päivien teemoina mm. tekoälyn korvaus- ja vastuukysymykset, pilvipalveluista sopiminen, ekosysteemit ja sopimukset sekä tekoälyn, tuotteiden ja digialustojen kehittäminen juristin näkökulmasta.

Lue lisää

Teknologiajuristi – Tekoäly ja vastuu

18.3.2020, Helsinki

Kuka on vastuussa ja kuka maksaa tekoälyn aiheuttamat vahingot? Käyttäjä, omistaja, valmistaja vai vakuuttaja? Mitkä ovat automaattisen päätöksenteon reunaehdot?

Lue lisää

Asuntokauppa 2020

19.3.2020, Helsinki

Seminaarissa perehdytään asuntokaupan ajankohtaisiin kysymyksiin ja ongelmatilanteiden ratkaisemiseen.

Lue lisää

Data, tietosuoja ja IPR

24.3.2020

Seminaarissa saat vastauksia datan, tietosuojan, IP-oikeuksien sekä digialustojen ja teknologioiden kehittämisen riskienhallintaan, kehitykseen ja sopimustekniikkaan liittyviin kysymyksiin.

Lue lisää

Sairauspoissaolojen hallinta - juridiikkaa ja ratkaisuja käytännön ongelmatilanteisiin

26.3.2020, Helsinki

Seminaarissa käsitellään työelämässä esille tulevia työkykyyn ja sairauspoissaoloihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä ja tilanteiden käytännön ratkaisukeinoja.

Lue lisää

Valtiontuet ja kilpailuoikeus

26.3.2020, Helsinki

Seminaarissa pureudutaan alan ajankohtaisiin kysymyksiin ja käsitellään valtiontukia monipuolisesti EU:n tuomioistuimen ja KHO:n ratkaisukäytännön valossa.

Lue lisää

Kiinteistötransaktiopäivä

26.3.2020, Helsinki

Toimitila- ja sijoituskiinteistöjen transaktioiden ajankohtaiset haasteet, ongelmatilanteiden ratkaiseminen sekä järkevä riskien hallinta.

Lue lisää

Osakeyhtiöpäivä

27.3.2020, Helsinki

Seminaarissa ratkotaan yhtiöoikeudellisia kysymyksiä mm. rahoituksesta ja pääomanhankinnasta, varojenjaosta sekä johdon vastuista.

Lue lisää

Osakeyhtiöpäivät 2020 -seminaarisarja

27.3.2020-15.5.2020, Helsinki

Millaisia kysymyksiä yhtiöoikeuden kokeneille ammattilaisille esitetään? Millaisia käytännön ratkaisuja ongelmakohtiin löydetään?

Lue lisää

Konfliktinhallinta

27.3.2020, Helsinki

Miten hoidat konfliktin mahdollisimman tehokkaasti ja löydät liiketoiminnan tavoitteita tukevat ratkaisut?

Lue lisää

Allianssi - uudet vakiosopimusehdot

27.3.2020

Lue lisää

Julkiset ICT-hankinnat OSA 1

31.3.2020, Helsinki

Lue lisää

Julkiset ICT-hankinnat

31.3.2020-26.5.2020, Helsinki

Milloin sopimusmuutos on olennainen? Osaatko varautua sopimuksen muutostarpeisiin sopimusehdoissa? Miten voit minimoida hankintavalitusriskin?

Lue lisää

Yrityssaneerauspäivä 2020

31.3.2020, Helsinki

Lue lisää

Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen

31.3.2020-1.4.2020, Helsinki

Seminaarissa käsitellään perusteellisesti henkilöstön vähentämistä koskevat normit ja niiden soveltamistavat eri käytännön tapauksissa.

Lue lisää

Urakan sisältö ja urakka-aika

1.4.2020, Helsinki

Seminaarin aiheina mm. urakoitsijan suoritusvelvollisuus, urakoitsijan ja tilaajan viivästysvastuut sekä osapuolten vahingonkorvausvastuu.

Lue lisää

Yritystaloutta juristeille III

1.4.2020, Helsinki

Opi lukemaan tuloslaskelmasta ja taseesta kohdat, jotka ovat kaikkein oleellisimpia talouden kehittämisen ja liiketoiminnan arvonnousun kannalta

Lue lisää

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot – YSE 1998 -seminaarisarja

1.4.2020-19.5.2020

Seminaarisarjassa käydään alan kokeneiden asiantuntijoiden toimesta kolmen päivän aikana YSE 1998 läpi kannesta kanteen.

Lue lisää

Työaika - laki, sopiminen ja käytännöt

2.4.2020, Helsinki

Miten sovitaan ja miten otetaan käyttöön joustotyö tai työaikapankki? Mitkä ovat liukuvan työajan uudet mahdollisuudet? Miten AVI valvoo yritysten työajanseurantaa?

Lue lisää

Rahoituksen uudelleenjärjestelyt ja insolvenssi

3.4.2020, Helsinki

Päivän aikana käydään käytännönläheisesti läpi rahoituksen vapaaehtoiset uudelleenjärjestelykeinot sekä niihin liittyvät takaisinsaantiriskit ja täytäntöönpanoon liittyvät kysymykset

Lue lisää

Pesänselvittäjä ja pesänjakaja: tehtävät ja toimivalta erityisesti valvontalautakunnan ratkaisujen valossa

28.4.2020, Helsinki

Koulutuksessa käydään läpi pesänselvittäjän ja -jakajan tehtäviä ja toimivaltaa erityisesti valvontalautakunnan ratkaisujen valossa.

Lue lisää

Urakoitsijan virhevastuu, lisä- ja muutostyöt sekä alistamissopimukset

29.4.2020, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi erityisesti urakoitsijan laatuvastuuta sekä taloudellisesti usein erittäin merkityksellisiä sekä ristiriita-alttiita lisä- ja muutostöitä.

Lue lisää

Avoliiton ja sen purkautumisen oikeusvaikutukset

6.5.2020, Helsinki

Avoliittolain uudet tulkinnat ja tuore hovioikeuskäytäntö

Lue lisää

Julkiset hankinnat 2020

7.5.2020, Helsinki

Seminaari tarjoaa käytännön työkaluja hankintojen toteuttamiseen ja sekä oikeudellisten sudenkuoppien välttämiseen.

Lue lisää

Työriitojen oikeudenkäyntitaidot -seminaarisarja

7.5.2020-16.6.2020, Helsinki

Kun riita tulee pöydälle, työoikeuden substanssiosaaminen ei yksin riitä. Tule oppimaan käytännön prosessitaitoja kokeneilta työ- ja prosessioikeuden ammattilaisilta.

Lue lisää

Työriitojen oikeudenkäyntitaidot -seminaarisarja, jakso 1: Työoikeusriitaan valmistautuminen ennen oikeudenkäyntiä

7.5.2020, Helsinki

Joudummeko oikeuteen vai harkitsemmeko sovintoa? Mitä tapahtuu ennen kuin asia etenee oikeudenkäyntiin asti? Miten yhteydenpito asianosaisiin hoituu prosessin alkuvaiheessa?

Lue lisää

Teknologiajuristi – Sopimustekniikka ja riidat

7.5.2020, Helsinki

Mikä on suorituskykyvaatimusten suhde vahingonkorvaukseen ja vastuunrajoituksiin? Miten alustoihin liittyvät riskit sopimuksissa?

Lue lisää

Työsuhteen päättäminen henkilökohtaisilla perusteilla – irtisanominen vai purku?

12.5.2020, Helsinki

Miten lain säännöksiä ja työehtosopimusten määräyksiä sovelletaan käytännössä silloin, kun työsopimus päättyy työntekijän henkilöstä tai hänen käyttäytymisestään aiheutunein perustein?

Lue lisää

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden valvontakeinot – yksilön oikeuksien käyttäminen, viranomaisvalvonta, seuraamukset

12.5.2020-13.5.2020, Helsinki

Milloin ja miten ilmoitat tietoturvaloukkauksesta? Miten vastaat henkilötietojen tarkastuspyyntöön? Mikä rooli viranomaisella on tietojen käsittelyssä?

Lue lisää

Mielenterveyden häiriöt ja niiden käsittely työpaikalla

13.5.2020, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi mielenterveyden häiriöihin liittyvät peruskäsitteet ja häiriöihin liittyvät työkyvyn haasteet työpaikoilla nyt ja tulevaisuudessa.

Lue lisää

Osakeyhtiöriitapäivä

15.5.2020

Päivässä pureudutaan tyypillisiin osakeyhtiön riitatilanteisiin ja tuodaan esiin käytännön kokemuksia ja ratkaisumalleja.

Lue lisää

YT-neuvotteluiden nuotittaminen ja työsuhteen päättämissopimukset

19.5.2020, Helsinki

Älä hosu – hyvä valmistautuminen ehkäisee virheitä. Kaksi työoikeuden kysytyintä aihetta yhdessä päivässä: yhteistoimintaneuvotteluiden nuotitus ja työsuhteen päättämissopimukset.

Lue lisää

Työmaan toiminta ja sopimussuhteen päättyminen

19.5.2020, Helsinki

Miten ennakoida, estää ja ratkaista urakkaan liittyviä häiriötilanteita ja riitoja?

Lue lisää

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

25.5.2020-26.5.2020, Helsinki

CIPP/E-sertifiointi edellyttää asiantuntijalta sekä laajojen tietosuojan asiakokonaisuuksien että tietosuojalainsäädännön ja sen soveltamiskäytäntöjen perusteellista hallintaa.

Lue lisää

Privacy Pro

25.5.2020-28.5.2020, Helsinki

CIPP/E + CIPM = Privacy Pro. Sertifioi tietosuojaosaamisesi!

Lue lisää

Julkiset ICT-hankinnat OSA 2

26.5.2020, Helsinki

Lue lisää

Työriitojen oikeudenkäyntitaidot -seminaarisarja, jakso 2: Oikeudenkäyntikirjelmät ja työoikeusriidan valmisteluvaihe tuomioistuimessa

26.5.2020, Helsinki

Oikeudenkäyntikirjelmien laatiminen, riita-asian käytännön valmistelut, asian käsittely ja eteneminen tuomioistuimessa sekä vakuuttavan ja oikeakielisen juridisen tekstin kirjoittaminen.

Lue lisää

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

27.5.2020-28.5.2020, Helsinki

Valmennuksesta saat valmiudet tietosuojaohjelman perustamiseksi, ylläpitämiseksi ja hallitsemiseksi koko sen elinkaaren ajan.

Lue lisää

Työriitojen oikeudenkäyntitaidot -seminaarisarja, jakso 3: Työoikeusriidan pääkäsittely ja oikeussalikäyttäytyminen

16.6.2020, Helsinki

Työriita-asian pääkäsittelyn kulku käytännössä sekä loppupuheenvuoroihin liittyvät haasteet ja oikeudenkäyntikululaskujen käsittely.

Lue lisää

Henkilötietojen käsittelyn ohjeistus, omavalvonta ja sisäinen raportointi

25.8.2020, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi henkilötietojen käsittelyn ohjeistusta, omavalvontaa, raportointia ja tietotilinpäätöksen laatimista.

Lue lisää