Alma Talent tuottaa vuosittain yli 100 Lakimiesliiton Koulutuksen seminaaria juridiikan eri aihealueilta. Eri osaamisalojen rajat ylittävät seminaarit yhdistävät juridisten kysymysten tarkastelun ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin ilmiöihin. Lakimiesliiton Koulutuksen seminaarit soveltuvat kaikille juridiikkaa työssään tarvitseville.

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

25.8.2021-26.8.2021, Helsinki

Koulutuksesta saat valmiudet tietosuojaohjelman rakentamiseen, ylläpitämiseen ja hallitsemiseen.

Lue lisää

Tietosuojaohjelma, raportointi ja sisäinen valvonta

27.8.2021, Helsinki

Lue lisää

Whistleblowing

16.9.2021, Helsinki

Epäiltyjen väärinkäytösten whistleblower-kanavan toteuttaminen ja ilmoitusten käsittely edellyttää organisaatioilta uudistumista ja sisäisten prosessien uudelleenarviointia !

Lue lisää

Hallituskoodi

17.9.2021-8.10.2021, Helsinki

Miten voit varautua yhtiön sisäisiin riitoihin osakassopimuksessa? Miten hallituksen jäsenen korvausvastuu eroaa yhtiön tai muiden yhtiön toimijoiden vastuusta? Millä kriteereillä johdon toimintaa arvioidaan erilaisissa kriisitilanteissa?

Lue lisää

Osakassopimuspäivä

17.9.2021, Helsinki

Seminaarissa syvennytään osakassopimusten problematiikkaan yrityskaupoissa, startupeissa ja oikeudenkäyntiuhkien varalta käytännönläheisten esimerkkien avulla.

Lue lisää

Mielenterveyden häiriöt ja niiden käsittely työpaikalla

22.9.2021, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi mielenterveyden häiriöihin liittyvät peruskäsitteet ja häiriöihin liittyvät työkyvyn haasteet työpaikoilla nyt ja tulevaisuudessa.

Lue lisää

Sopimustekniikka I & II

23.9.2021-28.10.2021, Helsinki

Koulutuksessa pureudutaan kansainvälisten ja kotimaisten sopimusten olennaisiin sopimusehtoihin ja tulkintaperiaatteisiin sekä käydään läpi hyviä sopimuskäytänteitä ja ennakoivaa varautumista häiriötilanteisiin.

Lue lisää

Sopimustekniikka I

23.9.2021, Helsinki

Koulutuksessa pureudutaan kansainvälisten ja kotimaisten sopimusten olennaisiin sopimusehtoihin ja tulkintaperiaatteisiin sekä käydään läpi hyviä sopimuskäytänteitä ja ennakoivaa varautumista häiriötilanteisiin.

Lue lisää

Testamentin erityiskysymyksiä

23.9.2021, Helsinki

Tärkeimmät testamenttioikeudelliset kysymykset

Lue lisää

Rakennusurakan toteutusmuodot

28.9.2021

Seminaarissa käsitellään toteutusmuotojen valintaan liittyviä käytännön kysymyksiä, kuten eri toteutusmuodon hyötyjä ja haasteita, sekä soveltuvuutta ja mahdollisuuksia erilaisissa rakennushankkeissa.

Lue lisää

Tavaramerkkipäivä

28.9.2021, Helsinki

Käsittelyssä on korkeimman hallinto-oikeuden, markkinaoikeuden sekä EU:n tuomioistuinten ja EUIPO:n viimeaikaista tavaramerkkioikeudellista oikeuskäytäntöä.

Lue lisää

ICT-sopimukset I – ICT sopimukset käytännössä

28.9.2021

Projekti elää, miten hallitset muutokset? Miten ratkaiset rajapintoihin liittyvät tietoriskit? Mistä löydät neuvotteluvaraa pilvipalvelusopimuksissa?

Lue lisää

ICT-sopimukset I–II

28.9.2021-29.10.2021

Miten hallitset riskejä sopimuksilla? Miten ennaltaehkäiset riitoja? Valmistaudu sopimusneuvotteluihin ja ilmoittaudu koulutukseen.

Lue lisää

Työsuhteen ehtojen määräytyminen ja yhteistoiminta yrityksissä

30.9.2021-1.10.2021, Helsinki

Työsopimus ja siitä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet – miten lakeja sovelletaan? YT-laki ja yhteistoiminta yrityksissä – mitkä asiat kuuluvat yhteistoiminnan piiriin ja miten lakia sovelletaan yritystoiminnan muutostilanteissa?

Lue lisää

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

30.9.2021-1.10.2021, Helsinki

CIPP/E-sertifiointi edellyttää asiantuntijalta sekä laajojen tietosuojan asiakokonaisuuksien että tietosuojalainsäädännön ja sen soveltamiskäytäntöjen perusteellista hallintaa.

Lue lisää

Työoikeuden asiantuntijaohjelma 2021-2022

30.9.2021-13.4.2022

Saat syvällisen kokonaiskuvan työsuhteen osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista työsopimuksen tekemisestä aina työsuhteen päättymiseen saakka.

Lue lisää

Asuntokaupan juridiikkaa I-III

5.10.2021-8.12.2021, Helsinki

Tunnetko asuntokauppalain säännökset? Mitä RS-vakuudet kattavat? Mikä on virhe uuden asunnon kaupassa?

Lue lisää

Rakentamisvaiheen asuntokauppa ja RS-järjestelmä (Asuntokaupan juridiikkaa I)

5.10.2021, Helsinki

Päivän aikana käydään läpi asuntokauppalain määritelmät, asunnon ostajien oikeuksia asunnon rakentamisvaiheessa suojaava RS-järjestelmä ja muut keskeiset asiakirjat.

Lue lisää

Uudistuva yhteistoimintalaki

7.10.2021, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi uudistuvan yhteistoimintalain sisältö - mikä muuttuu ja mikä pysyy ennallaan?

Lue lisää

Hallitustyöskentely ja vastuu

8.10.2021, Helsinki

Seminaarissa keskitytään osakeyhtiön hallitustyöskentelyn ja vastuun sekä vahingonkorvauksen ajankohtaisiin ja tärkeisiin kysymyksiin.

Lue lisää

Liiketoiminnan luovutus ja sen vaikutukset työ- ja virkasuhteisiin

12.10.2021, Helsinki

Milloin yritysjärjestely on liikkeenluovutus?

Lue lisää

Osakeyhtiön varojen käyttö ja jako

14.10.2021, Helsinki

Seminaarissa ratkotaan yhtiöoikeudellisia kysymyksiä mm. varojenjaosta ja käytöstä sekä johdon vastuista että eri toimielinten kelpoisuudesta ja toimivallasta.

Lue lisää

Aviovarallisuuspäivä

26.10.2021, Helsinki

Aviovarallisuuspäivässä tarkastellaan puolisoiden välisiä varallisuussuhteita, niistä sopimista ja varallisuussuhteiden purkamista

Lue lisää

Sopimustekniikka II

28.10.2021, Helsinki

Koulutuksessa keskitytään sopimusten häiriöihin ja virheisiin varautumiseen sekä niiden seuraamuksiin.

Lue lisää

Kilpailuoikeus 2021

28.10.2021-29.10.2021

Kilpailuoikeus 2020 -seminaari tarjoaa korkeatasoisia kotimaisia ja ulkomaisia puheenvuoroja kilpailuoikeuden ajankohtaisimmista aiheista ja ilmiöistä.

Lue lisää

ICT -riitapäivä (ICT-sopimukset II)

29.10.2021, Helsinki

Osaatko varautua riitoihin sopimuksissa? Miten ICT-riitaa kannattaa ajaa eri foorumeissa? Miten todistelu kannattaa rakentaa?

Lue lisää

Individuaaliperusteinen irtisanominen

2.11.2021

Miten lain säännöksiä ja työehtosopimusten määräyksiä sovelletaan käytännössä silloin, kun työsopimus päättyy työntekijän henkilöstä tai hänen käyttäytymisestään aiheutunein perustein?

Lue lisää

Tietosuojasääntelyn tarkoitus ja tietosuojavastaavan rooli

4.11.2021, Helsinki

Seminaarin jälkeen ymmärrät tietosuojasääntelyn tarkoituksen, tulkintaperiaatteet ja systematiikan sekä viranomaisen roolin tietojen käsittelyssä.

Lue lisää

Tietosuojavastaavan koulutusohjelma 2021-2022

4.11.2021-26.8.2022, Helsinki

Huippusuosittu kokonaisuus tietosuojalainsäädännön vaatimuksista ja tietosuojavastaavan tehtävistä

Lue lisää

Kansainvälinen aviovarallisuus- ja perintöoikeus

9.11.2021, Helsinki

Seminaarissa käsitellään kansainvälistä aviovarallisuus- ja jäämistöoikeutta.

Lue lisää

Työelämän tietosuoja online ja offline

10.11.2021, Helsinki

Minkälaisia tietosuojahaasteita kohdataan, kun työnteko monimuotoistuu ja työympäristö digitalisoituu? Miten haasteet ratkaistaan?

Lue lisää

Valmiin uuden asunnon kauppa (Asuntokaupan juridiikkaa II)

11.11.2021, Helsinki

Seminaarissa perehdytään asunnon vuositarkastukseen, perustajaosakkaan 10-vuotisvastuuseen ja uuden asunnon kaupan virhetilanteisiin, joita sääntelee asuntokauppalain 4 luku.

Lue lisää

Todistelupäivä

16.11.2021, Helsinki

Tule kuulemaan, keskustelemaan ja oppimaan todisteluun liittyvistä keskeisistä käytännön kysymyksistä prosessioikeuden kokeneiden ammattilaisten johdolla!

Lue lisää

Syrjintä ja epäasiallinen kohtelu työssä

30.11.2021, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi tasapuoliseen kohteluun ja syrjimättömyyteen liittyviä keskeisiä haasteita sekä lainsäädännön että käytännön näkökulmasta.

Lue lisää

Asuntokauppariidat ja oikeuskäytäntö (Asuntokaupan juridiikkaa III)

8.12.2021, Helsinki

Seminaarissa tarkastellaan asunto- ja kiinteistökaupoissa esiintyviä virheitä ja riidanaiheita.

Lue lisää

Immateriaalioikeudet, salassapito ja kilpailukieltosopimukset

14.12.2021, Helsinki

Seminaarissa käsitellään työsuhdekeksintöjä ja tekijänoikeuksia työsuhteessa sekä työntekijän salassapitovelvollisuuteen ja salassapito- sekä kilpailukieltosopimuksiin liittyviä säännöksiä ja käytäntöjä.

Lue lisää

Työaika, vuosiloma ja muut työsuhdevapaat

26.1.2022-27.1.2022, Helsinki

Seminaarissa käsitellään työaikasääntelyn kysymyksiä vuoden 2020 alusta voimaan tulleen työaikalain näkökulmasta.

Lue lisää

Yrityskaupat ja työoikeus

8.3.2022-9.3.2022, Helsinki

Milloin kyseessä on liikkeen luovutus? Miten liikkeen luovutus vaikuttaa henkilöstön asemaan? Mitkä asiat yrityskaupassa ovat YT-asioita?

Lue lisää

Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen

12.4.2022-13.4.2022, Helsinki

Seminaarissa käsitellään perusteellisesti henkilöstön vähentämistä koskevat normit ja niiden soveltamistavat eri käytännön tapauksissa.

Lue lisää