Syvennä osaamistasi laadukkaasta henkilöarvioinnin toteuttamisesta!

Henkilöarviointi on yksi tärkeimpiä henkilöstöjohtamisen välineitä. Henkilöarviointia käytetään, kun valitaan uutta henkilöstöä, arvioidaan nykyisen henkilöstön suoriutumista ja kehitetään henkilöstön osaamista. Henkilöarviointeja voidaan tehdä monella tavalla, erilaisia menetelmiä ja toimijoita hyödyntäen.

 

Laki yksityisyyden suojasta edellyttää, että henkilö- ja soveltuvuusarvioinneissa käytettävät menetelmät ovat luotettavia, niiden tuottama tieto on virheetöntä ja suorittajat ovat asiantuntevia.

 

Henkilöarvioinnin asiantuntijaksi -koulutus antaa sinulle valmiudet laadukkaiden ja asiantuntevien henkilöarviointien toteuttamiseen. Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavia teemoja:

 • henkilöarvioinnin kokonaisprosessi
 • yksilötason käyttäytymisen arviointi
 • henkilöarvioinnin menetelmät ja sopivan menetelmän valinta
 • hyvän haastattelun piirteet ja tekniikat
 • haastattelijana kehittyminen
 • henkilöarviointitiedon analyysi ja kommunikointi
 • palautteen antaminen
 • erityistilanteet: kansainväliset arvioinnit, henkilöstön kehittäminen, esimiesten ja johtajien arviointi, turvallisuuskriittiset tehtävät

 

Voit halutessasi osallistua yksittäisiin koulutusmoduuleihin ja kasvattaa osaamistasi tietyllä henkilöarvioinnin osa-alueella tai voit osallistua kaikkiin koulutuspäiviin ja kehittää itsestäsi henkilöarvioinnin ammattilaisen.

 

Henkilöarvioinnin sertifikaattia hakeville henkilöille:

Koulutus on Psykologiliiton hyväksymä täydennyskoulutus henkilöarvioinnin sertifikaattia hakeville.

Huomaathan, että sertifikaatin saamista varten myös muiden Psykologiliiton määrittelemien työkokemukseen ja koulutukseen liittyvien kriteerien tulee täyttyä. Henkilöarvioinnin sertifikaattia hakeville koulutus sisältää itsenäistä opiskelua ja välitehtäviä toteutettavaksi osana omaa henkilöarviointityötä.

Henkilöarvioinnin sertifikaatti voidaan myöntää vain henkilölle, joka toimii pääasiallisesti henkilöarviointityöhön liittyvissä tehtävissä.

 

 

Koko koulutuskokonaisuuden hinta:

 • Yksityinen sektori, etuhinta 25.9. asti – 3 045 e (norm. 3 245 e)
 • Julkinen sektori, etuhinta 25.9. asti – 2 845 e (norm. 3 045 e)

MODUULIRAKENNE:

 

Moduuli I: Henkilöarvioinnin kokonaisprosessi, 3 lähipäivää
– Yksityinen sektori, etuhinta 25.9. asti – 1 495 € (norm. 1 695 €)
– Julkinen sektori, etuhinta 25.9 asti – 1 295 € (norm 1 495 €)

 

 • Henkilöarvioinnin prosessi ja arviointikriteerit 23.11.
 • Yksilötason käyttäytymisen arviointi ja arviointimenetelmät 24.11.
 • Henkilöarviotiedon kommunikointi: Lausuntojen laatiminen ja palautteenantotilanteiden hallinta 16.3.

 


Moduuli II: Haastattelut henkilövalinnoissa, 2 lähipäivää
– Yksityinen sektori, etuhinta 20.11 asti – 1 095 € (norm. 1 295 €)
– Julkinen sektori, etuhinta 20.11. asti – 895 € (norm. 1 095 €)

 

 • Haastattelijana kehittyminen I 19.1.
 • Haastattelijana kehittyminen II 20.1.

 


Moduuli III: Henkilöarvioinnin käytännön sovellusalueet ja erityistilanteet, 2 lähipäivää
– Yksityinen sektori, etuhinta 15.1 asti – 1 095 € (norm. 1 295 €)
– Julkinen sektori, etuhinta 15.1. asti – 895 € (norm. 1 095 €)

 

 • Henkilöarvioinnin erityistilanteet I: Kansainväliset arvioinnit 17.3.
 • Henkilöarvioinnin erityistilanteet II: Esimiesten ja johtajien arvioinnit 21.4.

 

 

Ohjelma

Henkilöarvioinnin prosessi & arviointikriteerit
8.45 Ilmoittautuminen, kouluttaja Jenna Jussila
9.00 Mitä tarkoitamme henkilöarvioinnilla?

 • Henkilöarvioinnin määritelmä ja käyttöalueet
 • Henkilöarviointi osana henkilöstöstrategiaa
 • Henkilöarvioinnin hyödyt organisaatiolle ja yksilölle: Miksi?
 • Onnistuneiden ja epäonnistuneiden henkilövalintojen vaikutus ja hinta
 • Toimiiko henkilöarviointi?
10.15 Kahvitauko
10.30 Laadukkaan henkilöarvioinnin kulmakivet sekä arviointia säätelevä lainsäädäntö ja asetukset

 • Henkilöarvioinnin prosessi
 • Laadukkaan henkilöarvioinnin kulmakivet ja ammattieettiset periaatteet
 • Rekrytointiin liittyvä keskeinen lainsäädäntö: Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
 • Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR): Mikä muuttui?
 • Kuka on pätevä tekemään henkilöarviointeja?

 

Keskustelua käytännön tilanteista ja esimerkeistä

12.00 Lounas
13.00 Henkilöarviointiprosessin aloittaminen

 • Arvioinnin toteuttajan ja toimeksiantajan roolit ja vastuut
 • Miten toteutetaan onnistunut tehtäväanalyysi?
 • Arviointikriteerien ja kompetenssien määrittäminen ja kuvaaminen

 

Käytännön harjoitus: Kompetenssien purkaminen auki

14.15 Kahvitauko
14.30 Tehtäväanalyysistä arviointikriteereihin & Katsaus tulevaisuuden trendeihin

 • Käytännön työkalut arviointikriteerien määrittämiseksi
 • Miltä näyttää henkilöarviointityön tulevaisuus? Mitä ovat tulevaisuuden työelämän tärkeimmät kompetenssit? Katsaus trendeihin.

 

Käytännön harjoitus: Tehtäväanalyysi ja arviointikriteerien määrittäminen

Loppukeskustelu ja välitehtävien ohjaus

16.00 Koulutuspäivä päättyy
Yksilötason käyttäytymisen arviointi & arviointimenetelmät
8.45 Ilmoittautuminen, kouluttaja Kirsi Laine
9.00 Millaista tietoa henkilöarvioinnin avulla voidaan tuottaa?

 • Kohdennettu henkilöarviointi tiettyyn tehtävään vs. Tiedon yleistettävyys
 • Persoonallisuuden, motivaation ja kognitiivisen kyvykkyyden arvioinnin teoreettisten viitekehysten yleiskatsaus
 • Haastattelut, simulaatiot, kognitiiviset testit, persoonallisuustestit – Menetelmäkirjon hallinta
10.15 Kahvitauko
10.30 Arviointimenetelmiin liittyvät metodologiset ja tilastolliset käsitteet

 • Menetelmien luotettavuuden ja pätevyyden arviointi
 • Menetelmien rakentaminen ja dokumentointi. Menetelmien sopivien käyttötarkoitusten määrittäminen ja pseudotieteellisten menetelmien tunnistaminen
 • Menetelmäsertifikaatit
 • Menetelmien rajoitteiden tunnistaminen

 

Harjoitus pienryhmissä: Menetelmäportfolion suunnittelu eri käyttötarkoituksiin

12.00 Lounas
13.00 Menetelmien valinnassa huomioitavat seikat

 • Arvioinnin tarkoitus ohjaa menetelmävalintaa
 • Psykologien käyttöön rajatut menetelmät vs. Avoimesti eri arvioijien käyttöön vapaasti saatavilla olevat menetelmät
 • Arvioijan oman osaamisen rajojen tunnistaminen
 • Arviointimenetelmiin ja -käytäntöihin liittyvät trendit
 • Yhdenvertaisuuden ja tasapuolisuuden vaatimus
14.15 Kahvitauko
14.30 Mistä arvioinnin ennustettavuus rakentuu

 • Arviointitulosten analysointi ja käsittely
 • Arvioinnin tarkoitus ohjaa tulosten analysointia
 • Tulosten suhteuttaminen tehtävän menestyskriteereihin

 

Harjoitus: Arvioinnin avulla saadun tiedon analysointi ja johtopäätösten tekeminen annetun materiaalin pohjalta osallistujan koulutustaustasta riippuen

Loppukeskustelu ja välitehtävien ohjaus

16.00 Koulutuspäivä päättyy
Haastattelijana kehittyminen osa 1
8.45 Ilmoittautuminen, kouluttaja Teija Silvola
9.00 Haastattelun tarkoitus ja tavoite

 • Haastattelu informaatiolähteenä
 • Haastattelutyypit, -tekniikat ja toteutustavat
 • Tutkimustietoa haastattelusta
 • Valintakriteerit haastattelun selkärankana

 

Harjoitus

10.15 Kahvitauko
10.30 Haastattelu

 • Haastatteluun valmistautuminen
 • Kysymysten muodostaminen ja asettelu
 • Kompetenssipohjainen haastattelu
 • Haastattelutilanne
 • Haastattelun kuljettaminen

 

Harjoitus

12.00 Lounas
13.00 Haastattelu vuorovaikutustilanteena

 • Hyvän vuorovaikutuksen elementit
 • Mitä voimme oppia coachingista?
 • Kuuntelu ja tietoisuuden lisääminen
 • Luottamuksen rakentaminen
 • Miten parantaa luotettavuutta?

 

Harjoitus

14.15 Kahvitauko
14.30 Erityistilanteet

 • Mitä saa/ei saa kysyä?
 • Milloin saa kysyä yksityiselämään liittyvistä asioista?
 • Kulttuurierojen huomioiminen haastatteluissa
 • Arviointipalaute osana haastattelua

 

Harjoitus

16.00 Koulutuspäivä päättyy
Haastattelijana kehittyminen osa 2
8.45 Ilmoittautuminen, kouluttaja Jenna Jussila
9.00 Millaista tietoa haastattelu tuottaa, johtopäätösten tekeminen

 • Haastattelu osana henkilöarvioinnin kokonaisuutta
 • Johtopäätösten tekeminen
 • Miten ja miksi johtopäätökset vääristyvät? Kognitiiviset ja sosiaaliset vinoumat (bias)
 • Miten johtopäätöksiimme pyritään vaikuttamaan? Vaikutelmanluonti ja hallinta, sosiaalinen suotavuus

 

Käytännön harjoitus: Johtopäätösten tekeminen

10.15 Kahvitauko
10.30 Haastavien vuorovaikutustilanteiden hallinta

 • Tyypillisimmät haastavat haastattelutilanteet, niiden tunnistaminen ja oma toiminta

 

Käytännön harjoitus: Haastavat haastateltavat

12.00 Lounas
13.00 Kuinka sovittaa yhteen hakijakokemus ja arvioinnin luotettavuus?

 • Mistä myönteinen haastattelukokemus muodostuu?
 • Pyrkimys objektiivisuuteen – esimerkkinä anonyymin rekrytoinnin dilemma
 • Etähaastattelut – mitä tulee huomioida?
 • Haastattelun tulevaisuuden trendit – miten säilytetään luotettavuus ja haastattelun ennustearvo?

 

Yhteistä keskustelua ja visiointia aiheista

14.15 Kahvitauko
14.30 Manipulatiivisuus rekrytointitilanteissa

 • Mitä manipulatiivisudella tarkoitetaan? Miksi se toimii?
 • Laajempi viitekehys: Psykopatia / “Dark Triad” työelämässä
 • Kuinka tunnistaa manipulatiivisuus ja mitä voin tehdä?
 • Tunteiden säätely haastavissa vuorovaikutustilanteissa

 

Loppukeskustelu ja välitehtävien ohjaus

16.00 Koulutuspäivä päättyy
Henkilöarviointitiedon kommunikointi: Lausuntojen laatiminen ja palautteenantotilanteiden hallinta
8.45 Ilmoittautuminen, kouluttaja Kirsi Laine
9.00 Henkilöarvioinnissa saadun tiedon analysointi ja kommunikointi

 • Eri lähteistä saadun tiedon analysointi ja johtopäätösten laatiminen
 • Tarpeellisuusvaatimuksen huomiointi
 • Tiedon suhteuttaminen arvioinnin tarkoitukseen ja kriteereihin
 • Mitä tietoa kommunikoidaan ja kenelle
 • Palautteeseen liittyvä lainsäädännöllinen vaatimus
10.15 Kahvitauko
10.30 Kirjallisten lausuntojen laatiminen

 • Lausuntoon sisällytettävät tiedot ja tyypilliset sisältöalueet
 • Ammattieettisten ja hyvän henkilöarvioinnin periaatteiden huomiointi
 • Lausunnon kieliasu ja kannanotto
 • Henkilöarviointilausunnon pätevyys ja laatijan vastuu
 • Haasteelliset tilanteet johtopäätösten tekemiseen ja lausuntojen laatimiseen liittyen

 

Harjoitus: Lyhyen kirjallisen lausunnon laatiminen

12.00 Lounas
13.00 Henkilöarviointitiedon suullinen kommunikointi

 • Arvioidulle annettavaan palautteeseen liittyvät seikat
  • Yleiset periaatteet ja läpikäytävät asiat
  • Valmentava ote ja arvioidun oikeudet
 • Arvioinnin tilaajalle annettavaan palautteeseen liittyvät seikat
 • Arviointien toteutus HR:ssä ja saadun tiedon välittäminen organisaatiossa
14.15 Kahvitauko
14.30 Palautteenannon erityistilanteet

 • Poliittiset päätöksentekoelimet
 • Henkilötietosuoja vs. Tiedonsaantioikeus (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta)
 • Palaute osana resurssikartoitusta, uraohjausta tai valmennusta
 • Valintojen onnistumisen seuranta

 

Asiakkaan kokemus henkilöarvioinneista

Loppukeskustelu ja välitehtävien ohjaus

16.00 Koulutuspäivä päättyy
Kansainvälinen henkilöarviointi ja henkilöstön kehittäminen
8.45 Ilmoittautuminen, kouluttaja Teija Silvola
9.00 Kansainvälinen henkilöarviointi

 • Muodot ja tilanteet
 • Tutkimusten valossa
 • Mikä ennustaa menestymistä kv-tehtävissä

 

Harjoitus: Keskustelua ja harjoitus kriteerien muodostamisesta

10.15 Kahvitauko
10.30 Miten huomioit kulttuurin

 • Haastattelussa
 • Menetelmissä
 • Valinnassa
 • Palautteen antamisessa

 

Harjoitus: caseharjoitus ryhmissä

12.00 Lounas
13.00 Kansainvälinen henkilöarviointi

 • Lainsäädäntö
 • Eettisyys ja yhdenvertaisuus
 • Puoliso- ja perhehaastattelut
 • Erityistilanteita

 

Asiantuntijapuheenvuoro ja keskustelua

14.15 Kahvitauko
14.30 Henkilöstön kehittäminen

 • Henkilöarvioinnin hyödyntäminen henkilöstön kehittämisessä
 • Henkilöarvioinnin hyödyntäminen tiimi- ja yksilövalmennuklsessa
 • 360-arvioinnit ja muut kehittämisen menetelmät

 

Keskustelua ja harjoitus pienryhmissä

16.00 Koulutuspäivä päättyy
Henkilöarvioinnin erityistilanteet: Esimiesten ja johtajien arviointi & turvallisuuskriittiset tehtävät
8.45 Ilmoittautuminen, kouluttaja Teija Silvola
9.00 Johtaminen

 • Johtamisen funktiot, roolit ja tasot
 • Esimiehen vastuut ja velvollisuudet
 • Mitä on hyvä ja tuloksellinen johtaminen
 • Mitä eri tilanteissa johtajalta vaaditaan

 

Harjoitus pienryhmissä

10.15 Kahvitauko
10.30 Esimiesten ja johtajien henkilöarviointi

 • Kriteerimäärittely
 • Arviointimenetelmät
 • Haastattelut
 • Johtamistyylin arviointi
 • Erityishaasteet

 

Harjoitus pienryhmissä

12.00 Lounas
13.00 Esimiesten ja johtajien henkilöarviointi

 • Päätöksenteko
 • Palautteenannossa huomioitavaa
 • Erityistilanteita
 • Mitä tulevaisuuden johtajilta ja esimiehiltä vaaditaan

 

Harjoitus pienryhmissä

14.15 Kahvitauko
14.30 Turvallisuuskriittiset tehtävät

 • Mitä ovat turvallisuuskriittiset tehtävät
 • Mitä niissä on huomioitava
 • Mitkä asiat painottuvat
 • Kuka voi tehdä näitä arviointeja

 

Keskustelua ja loppuyhteenveto

16.00 Koulutuspäivä ja -kokonaisuus päättyy

Kouluttaja

Hinnat

Yksityinen sektori3445 €
Julkinen sektori3245 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit.

Lisätietoja

Leena Kalaoja

Asiakkuuspäällikkö, tiiminvetäjä

leena.kalaoja@almamedia.fi

050 528 6956

Paikka

Etäkoulutus

Etäosallistujana kuulet ja näet kouluttajan, materiaalit sekä voit osallistua keskusteluun. Kaikille osallistujille lähetämme henkilökohtaisen kutsulinkin koulutukseen. Kyseessä on livekoulutus. Koulutuksesta ei tehdä tallennetta.