Henkilöarviointi on yksi tärkeimpiä henkilöstöjohtamisen välineitä. Henkilöarviointia käytetään, kun valitaan uutta henkilöstöä, arvioidaan nykyisen henkilöstön suoriutumista ja kehitetään henkilöstön osaamista. Henkilöarviointeja voidaan tehdä monella tavalla, erilaisia menetelmiä ja toimijoita hyödyntäen.

 

Laki yksityisyyden suojasta edellyttää, että henkilö- ja soveltuvuusarvioinneissa käytettävät menetelmät ovat luotettavia, niiden tuottama tieto on virheetöntä ja suorittajat ovat asiantuntevia.

 

Henkilöarvioinnin asiantuntijaksi –koulutuskokonaisuus antaa sinulle valmiudet laadukkaiden ja asiantuntevien henkilöarviointien toteuttamiseen. Koulutuksessa käydään läpi teoriaa ja käytäntöä – henkilöarvioinnin kokonaisprosessista yksilötason käyttäytymisen arviointiin, esimiesten ja johtajien arvioinnin erityispiirteistä haastattelijana kehittymiseen ja palautteen antamiseen unohtamatta tulevia trendejä.

 

Koulutus on Suomen Psykologiliiton Henkilöarvioinnin sertifiointilautakunnan hyväksymä täydennyskoulutus henkilöarvioinnin sertifikaattia hakeville. Sertifikaatin saamista varten myös muiden sertifiointikriteerien tulee täyttyä, sillä kriteerit pitävät sisällään koulutuksen, työkokemuksen ja täydennyskoulutuksen lisäksi myös ajankohtaisten työtehtävien soveltuvuuden.

 

Koulutuskokonaisuus on jaettu kolmeen eri moduuliin jotka muodostavat itsenäisen kokonaisuuden koulutuskokonaisuuden sisällä. Voit halutessasi osallistua yksittäisiin moduuleihin ja kasvattaa osaamistasi tietyllä henkilöarvioinnin osa-alueella tai voit osallistua kaikkiin koulutuspäiviin ja kehittää itsestäsi henkilöarvioinnin ammattilaisen.

 

Moduulirakenne:

 

Moduuli I: Henkilöarvioinnin kokonaisprosessi, 3 lähipäivää
-Yksityinen sektori, etuhinta 22.3. asti – 1 495,00 € (norm. 1695 €)
-Julkinen sektori, etuhinta 22.3 asti – 1 295,00 € (norm 1495 €)

 

– Henkilöarvioinnin prosessi & Arviointikriteerit, 22.5
– Yksilötason käyttäytymisen arviointi & Arviointimenetelmät, 5.6
– Henkilöarviointitiedon kommunikointi: Lausuntojen laatiminen ja palautteenantotilanteiden hallinta, 29.10

 

Ilmoittaudu I Moduuliin

 

Moduuli II: Haastattelut henkilövalinnoissa, 2 lähipäivää
-Yksityinen sektori, etuhinta 22.3. asti – 1095,00 € (norm. 1295 €)
-Julkinen sektori, etuhinta 22.3 asti – 895,00 € (norm. 1095 €)

 

– Haastattelijana kehittyminen, osa I, 4.9
– Haastattelijana kehittyminen, osa II, 5.9

 

Ilmoittaudu II moduuliin

 

Moduuli III: Henkilöarvioinnin käytännön sovellusalueet ja erityistilanteet, 2 lähipäivää
-Yksityinen sektori, etuhinta 22.3. asti – 1095,00 € (norm. 1295 €)
-Julkinen sektori, etuhinta 22.3 asti – 895,00 € (norm. 1095 €)

 

– Henkilöarvioinnin erityistilanteet: Kansainväliset arvioinnit, 20.11
– Henkilöarvioinnin erityistilanteet: Esimiesten ja johtajien arviointi, 11.12

 

Ilmoittaudu III moduuliin

Ohjelma

Henkilöarvioinnin prosessi & Arviointikriteerit
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, kouluttaja Jenna Jussila
9.00 Mitä tarkoitamme henkilöarvioinnilla?

 • Henkilöarvioinnin koulutuskokonaisuuden esittely ja yksilölliset oppimistavoitteet
 • Henkilöarvioinnin määritelmä ja käyttöalueet
 • Henkilöarviointi osana henkilöstöstrategiaa
 • Henkilöarvioinnin hyödyt organisaatiolle ja yksilölle: Miksi?
 • Onnistuneiden ja epäonnistuneiden henkilövalintojen vaikutus ja hinta
10.15 Kahvitauko
10.30 Laadukkaan henkilöarvioinnin periaatteet sekä arviointia säätelevä lainsäädäntö ja asetukset

 • Henkilöarvioinnin prosessi
 • Laadukkaan henkilöarvioinnin kulmakivet ja ammattieettiset periaatteet
 • Rekrytointiin liittyvä keskeinen lainsäädäntö: Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
 • Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR): Mikä muuttui?
 • Kuka on pätevä tekemään henkilöarviointeja?

 

Keskustelua käytännön tilanteista ja esimerkeistä

12.00 Lounas
13.00 Henkilöarviointiprosessin aloittaminen

 • Arvioinnin toteuttajan ja toimeksiantajan roolit ja vastuut
 • Tehtäväanalyysin viitekehys
 • Arviointikriteerien ja kompetenssien määrittäminen ja kuvaaminen
 • Millaista tietoa henkilöarviointi tuottaa – arviointikriteerien realistisuus ja konkreettisuus

 

Käytännön harjoitus: Kompetenssien purkaminen auki

14.15 Kahvitauko
14.30 Tehtäväanalyysistä arviointikriteereihin & Katsaus tulevaisuuden trendeihin

 • Käytännön työkalut arviointikriteerien määrittämiseksi

 

Käytännön harjoitus: Tehtävänkuvan tarkentaminen ja arviointikriteerien määrittäminen

 

 • Erilaisia arviointitilanteita: etäarvioinnit, sisäisesti toteuttavat arvioinnit (HR), monikulttuurisuus
 • Miltä näyttää henkilöarviointityön tulevaisuus? Katsaus trendeihin

 

Loppukeskustelu ja välitehtävien ohjaus

16.00 Koulutuspäivä päättyy
Yksilötason käyttäytymisen arviointi & arviointimenetelmät
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, kouluttaja Kirsi Laine
9.00 Millaista tietoa henkilöarvioinnin avulla voidaan tuottaa?

 • Kohdennettu henkilöarviointi tiettyyn tehtävään vs. Tiedon yleistettävyys
 • Persoonallisuuden, motivaation ja kognitiivisen kyvykkyyden arvioinnin teoreettisten viitekehysten yleiskatsaus
 • Haastattelut, simulaatiot, kognitiiviset testit, persoonallisuustestit – Menetelmäkirjon hallinta
10.15 Kahvitauko
10.30 Arviointimenetelmiin liittyvät metodologiset ja tilastolliset käsitteet

 • Menetelmien luotettavuuden ja pätevyyden arviointi
 • Menetelmien rakentaminen ja dokumentointi. Menetelmien sopivien käyttötarkoitusten määrittäminen ja pseudotieteellisten menetelmien tunnistaminen
 • Menetelmäsertifikaatit
 • Menetelmien rajoitteiden tunnistaminen

 

Harjoitus pienryhmissä: Menetelmäportfolion suunnittelu eri käyttötarkoituksiin

12.00 Lounas
13.00 Menetelmien valinnassa huomioitavat seikat

 • Arvioinnin tarkoitus ohjaa menetelmävalintaa
 • Psykologien käyttöön rajatut menetelmät vs. Avoimesti eri arvioijien käyttöön vapaasti saatavilla olevat menetelmät
 • Arvioijan oman osaamisen rajojen tunnistaminen
 • Arviointimenetelmiin ja -käytäntöihin liittyvät trendit
 • Yhdenvertaisuuden ja tasapuolisuuden vaatimus
14.15 Kahvitauko
14.30 Mistä arvioinnin ennustettavuus rakentuu

 • Arviointitulosten analysointi ja käsittely
 • Arvioinnin tarkoitus ohjaa tulosten analysointia
 • Tulosten suhteuttaminen tehtävän menestyskriteereihin

 

Harjoitus: Arvioinnin avulla saadun tiedon analysointi ja johtopäätösten tekeminen annetun materiaalin pohjalta osallistujan koulutustaustasta riippuen

 

Loppukeskustelu ja välitehtävien ohjaus

16.00 Koulutuspäivä päättyy
Haastattelijana kehittyminen osa 1
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, kouluttaja Teija Silvola
9.00 Haastattelun tarkoitus ja tavoite

 • Haastattelutyypit
 • Haastattelutekniikat ja toteutustavat
 • Tutkimustietoa haastattelusta
 • Valintakriteerit haastattelun selkärankana

 

Harjoitus:  Haastattelutyypin ja tekniikan valinta

10.15 Kahvitauko
10.30 Haastattelu

 • Haastatteluun valmistautuminen
 • Kysymysten muodostaminen
 • Haastattelutilanne
 • Kysymysten asettelu
 • Haastattelun kuljettaminen

 

Harjoitus: Kysymysten muodostaminen, haastattelun suunnittelu ja toteuttaminen ryhmissä

12.00 Lounas
13.00 Haastattelu vuorovaikutustilanteena

 • Hyvän vuorovaikutuksen elementit
 • Miten parantaa luotettavuutta
 • Haastattelun sudenkuopat

 

Harjoitus: Haastattelu pienryhmissä

14.15 Kahvitauko
14.30 Erityistilanteet

 • Mitä saa/ei saa kysyä
 • Milloin saa kysyä yksityiselämään liittyvistä asioista
 • Kulttuurierojen huomioiminen haastatteluissa
 • Arviointipalaute osana haastattelua

 

Harjoitus: Fokusoitu haastattelu pienryhmissä

16.00 Koulutuspäivä päättyy
Haastattelijana kehittyminen osa 2
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, kouluttaja Jenna Jussila
9.00 Millaista tietoa haastattelu tuottaa, johtopäätösten tekeminen

 • Vuorovaikutuksen ominaispiirteitä, mihin kiinnittää huomiota
 • Haastattelu osana arvioinnin kokonaisuutta
 • Muiden arviointimenetelmien hyödyntäminen osana haastattelua
 • Tulkintojen ja johtopäätösten tekeminen

 

Käytännön harjoitus: Johtopäätösten tekeminen

10.15 Kahvitauko
10.30 Haastavien vuorovaikutustilanteiden hallinta

 • Tyypillisimmät haastavat haastattelutilanteet, niiden tunnistaminen ja oma toiminta

 

Käytännön harjoitus: “Hankalat” haastateltavat

12.00 Lounas
13.00 Vuorovaikutustaitojen syventäminen ja haastattelujen erityistilanteet

 • Mitä voimme oppia coachingin lähestymistavoista vuorovaikukseen?
 • Hakijakokemuksen luominen haastattelussa
 • Kompetenssipohjaisen haastattelun rakentaminen
 • Etähaastattelut – mitä tulee huomioida?
 • Tulevaisuuden trendejä työhaastattelujen osalta

 

Yhteistä keskustelua ja visiointia aiheista

14.15 Kahvitauko
14.30 Manipulatiivisuus rekrytointitilanteissa

 • Mitä manipulatiivisudella tarkoitetaan? Miksi se toimii?
 • Laajempi viitekehys: Psykopatia / “Dark Triad” työelämässä
 • Kuinka tunnistaa manipulatiivisuus ja mitä voit tehdä?

 

Loppukeskustelu ja välitehtävien ohjaus

16.00 Koulutuspäivä päättyy
Henkilöarviointitiedon kommunikointi: Lausuntojen laatiminen ja palautteenantotilanteiden hallinta
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, kouluttaja Kirsi Laine
9.00 Henkilöarvioinnissa saadun tiedon analysointi ja kommunikointi

 • Eri lähteistä saadun tiedon analysointi ja johtopäätösten laatiminen
 • Tarpeellisuusvaatimuksen huomiointi
 • Tiedon suhteuttaminen arvioinnin tarkoitukseen ja kriteereihin
 • Mitä tietoa kommunikoidaan ja kenelle
 • Palautteeseen liittyvä lainsäädännöllinen vaatimus
10.15 Kahvitauko
10.30 Kirjallisten lausuntojen laatiminen

 • Lausuntoon sisällytettävät tiedot ja tyypilliset sisältöalueet
 • Ammattieettisten ja hyvän henkilöarvioinnin periaatteiden huomiointi
 • Lausunnon kieliasu ja kannanotto
 • Henkilöarviointilausunnon pätevyys ja laatijan vastuu
 • Haasteelliset tilanteet johtopäätösten tekemiseen ja lausuntojen laatimiseen liittyen

 

Harjoitus: Lyhyen kirjallisen lausunnon laatiminen

12.00 Lounas
13.00 Henkilöarviointitiedon suullinen kommunikointi

 • Arvioidulle annettavaan palautteeseen liittyvät seikat
  • Yleiset periaatteet ja läpikäytävät asiat
  • Valmentava ote ja arvioidun oikeudet
 • Arvioinnin tilaajalle annettavaan palautteeseen liittyvät seikat
 • Arviointien toteutus HR:ssä ja saadun tiedon välittäminen organisaatiossa
14.15 Kahvitauko
14.30 Palautteenannon erityistilanteet

 • Poliittiset päätöksentekoelimet
 • Henkilötietosuoja vs. Tiedonsaantioikeus (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta)
 • Palaute osana resurssikartoitusta, uraohjausta tai valmennusta
 • Valintojen onnistumisen seuranta

 

Asiakkaan kokemus henkilöarvioinneista

Loppukeskustelu ja välitehtävien ohjaus

16.00 Koulutuspäivä päättyy
Henkilöarvioinnin erityistilanteet: Kansainväliset arvioinnit (& Henkilöstön kehittämiseen liittyvät arvioinnit)
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, kouluttaja Teija Silvola
9.00 Kansainvälinen henkilöarviointi

 • Muodot ja tilanteet
 • Tutkimusten valossa
 • Mikä ennustaa menestymistä kv-tehtävissä

 

Harjoitus: Keskustelua ja harjoitus kriteerien muodostamisesta

10.15 Kahvitauko
10.30 Miten huomioit kulttuurin

 • Haastattelussa
 • Menetelmissä
 • Valinnassa
 • Palautteen antamisessa

 

Harjoitus: caseharjoitus ryhmissä

12.00 Lounas
13.00 Kansainvälinen henkilöarviointi

 • Lainsäädäntö
 • Eettisyys ja yhdenvertaisuus
 • Puoliso- ja perhehaastattelut
 • Erityistilanteita

 

Asiantuntijapuheenvuoro ja keskustelua

14.15 Kahvitauko
14.30 Henkilöstön kehittäminen

 • Henkilöarvioinnin hyödyntäminen henkilöstön kehittämisessä
 • Henkilöarvioinnin hyödyntäminen tiimi- ja yksilövalmennuklsessa
 • 360-arvioinnit ja muut kehittämisen menetelmät

 

Keskustelua ja harjoitus pienryhmissä

16.00 Koulutuspäivä päättyy
Henkilöarvioinnin erityistilanteet: Esimiesten ja johtajien arviointi & turvallisuuskriittiset tehtävät
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, kouluttaja Teija Silvola
9.00 Johtaminen

 • Johtamisen funktiot, roolit ja tasot
 • Esimiehen vastuut ja velvollisuudet
 •  Mitä on hyvä ja tuloksellinen johtaminen
 • Mitä eri tilanteissa johtajalta vaaditaan

 

Harjoitus pienryhmissä

10.15 Kahvitauko
10.30 Esimiesten ja johtajien henkilöarviointi

 • Kriteerimäärittely
 • Arviointimenetelmät
 • Haastattelut
 • Johtamistyylin arviointi
 • Erityishaasteet

 

Harjoitus pienryhmissä

12.00 Lounas
13.00 Esimiesten ja johtajien henkilöarviointi

 • Päätöksenteko
 • Palautteenannossa huomioitavaa
 • Erityistilanteita
 • Mitä tulevaisuuden johtajilta ja esimiehiltä vaaditaan

 

Harjoitus pienryhmissä

14.15 Kahvitauko
14.30 Turvallisuuskriittiset tehtävät

 • Mitä ovat turvallisuuskriittiset tehtävät
 • Mitä niissä on huomioitava
 • Mitkä asiat painottuvat
 • Kuka voi tehdä näitä arviointeja

 

Keskustelua ja loppuyhteenveto

16.00 Koulutuspäivä ja -kokonaisuus päättyy

Kouluttaja

Hinnat

Yksityinen sektori3 445 €
Julkinen sektori3 245 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvi- ja lounastarjoilut.

Lisätietoja

Leena Kalaoja

Asiakkuuspäällikkö, tiiminvetäjä

leena.kalaoja@almamedia.fi

050 528 6956

Paikka, Moduulit I ja II

Kallion kortteli, Kuntatalo

Toinen linja 14

00530 Helsinki

Koulutus järjestetään Kallion kortteli- Kokous- ja kongressikeskuksessa, Kuntatalo, osoitteessa Toinen linja 14, 00530 Helsinki.

Olemme neuvotelleet erikoishinnat useisiin Helsingin hotelleihin. Mainitse huonetta varatessasi, että olet tulossa Alma Talentin tapahtumaan.

Huonehinnat

 • Radisson Blu -hotellit ja SOKOS-hotellit: alennus -11 % Flex-hinnasta
 • Clarion Hotel Helsinki: alennus -15 % päivän BAR-huonehinnasta
 • Scandic Paasi -15% Flex-hinnasta & Scandic Park -15% Flex-hinnasta
 • Hotel Katajanokka: alennus -15 % päivän BAR-huonehinnasta nettisivujen kautta etukoodilla JAZ (koodi syötetään Special Rates -valikon Corporate-kenttään) tai olemalla yhteydessä hotellin vastaanottoon