ISO 45001:2018 tähtää suoraan työterveys- ja turvallisuustason ja riskitietoisuuden nostoon, aktivoi voimakkaasti johtoa kannustamaan henkilökuntaa parantamaaan turvallisuustoimintaa, mutta vaikuttaa välillisesti myös työtyytyväisyyden parantamiseen, työn tehokkuuden kehittämiseen ja tapaturmista aiheutuvien kustannusten hallintaan. Merkittävä rooli on entistä aktiivisemmassa työntekijöiden kuulemisessa ja osallistamisessa turvallisuusjohtamisen rakentamiseen, ylläpitoon ja parantamiseen. Uusi standardi ottaa myös käyttöön käsitteen “kulttuuri”, jota kehittämällä varmistetaan saavutettavien tulosten pysyvyyttä.

 

Koulutus antaa osallistujille kiteytettynä kattavat tiedot ja monipuolisen työkalusetin lomakepohjineen ja lukuisine esimerkkeineen ISO 45001:2018 standardin mukaisen TTT-johtamisjärjestelmän (TTT; turvallisuus, terveys, työhyvinvointi) rakentamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen. Koulutus sisältää pohjustuksia ja kytkentöjä suomalaisiin laki- ja viranomaisvaatimuksiin, kouluttajan kokemuksiin vuosien varrelta ja runsaasti ryhmätyöharjoitteita, joista osallistujat saavat vielä lisäkokemuksia toinen toisiltaan

Ohjelma

08.30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen
09.00 Päivän avaus

 • Esittäytyminen  
 • Ohjelma ja tavoitteet , koulutuksen rakenne 
 • TTT-johtamisjärjestelmän rakenne ja rakentamisen vaiheet  
 • SUUNNITTELE, TOTEUTA, ARVIOI,  

 

PARANNA vaiheisiin liittyviä harjoitteita, työpohjia, esimerkkejä 

 9.20 SUUNNITTELE:

 1. Pohditaan tahtotilaa – miksi organisaatio haluaa sitoutua TTT-johtamisjärjestelmään 
 2. Pohditaan kuka nimetään johtoryhmästä TTTprojektin ”kummihenkilöksi” ja valvojaksi 
 3. Pohditaan ketkä nimetään TTT-projektiryhmään ja ohjausryhmään (voi olla johtoryhmä tai erillinen sovittu ohjausryhmä) ja TTT-projektipäälliköksi. Projektiryhmän kokoontuminen,
  ohjausryhmän kokoontumine, projektisuunnitelmapohja, projektin itsensä riskejä 
 4. Mietitään millainen koulutus on tarpeen projekti- ja ohjausryhmälle sekä miten ja 
  milloin koko henkilöstönkoulutukset tulisisuorittaa (tarkennetaan toisen päivän
  lopussa kun kokonaisuus on hahmottunut (riippuu lähtötilanteesta organisaatiossa, turvallisuustoiminnan valmiuksista)
 5. Pohditaan ja ymmärretään ja tunnistetaan organisaatio ja senulkoinen ja sisäinen
  toimintaympäristö, mukaan lukien sidosryhmien tarpeet ja odotukset (ks. kohta ISO 45001:2018) 
 6. Määritetään TTT-johtamijärjestelmän soveltamisalaa (ks. kohta 4.3 ml. 4.4)  
 7. Laaditaan tai hyödynnetään organisaation prosessikarttaa TTT-järjestelmän rakentamisessa; miten viedä TTT-asiat prosesseihin 
 8. Keskustellaan ja sovitaan esimerkkejä ylimmän johdonjohtajuutta ja sitoutumista
   osoittavista periaatteista (ks. kohta 5.1) 
 9. Hahmotetaan mitä asioita turvallisuuspolitiikassa pitää ilmetä standardin
   vaatimana (ks. kohta 5.2) 
 10. Pohditana ja osoitetaan vastuut ja valtuudet olennaisille rooleillee ml.
  toimialakohtaiset laki- ja viranomaisvaatimustenedellyttäminen vastuineen
  (ks. kohta 5.3) 
 11. Tarkistetaan nykyiset henkilöstön kuulemis- ja osallistamismenettelyt sekä lakisääteiset
  yhteistoimintamenettelyt, tarvittaessasuunnitellaan kuulemisen ja osallistamisen lisätapoja (kohta 5.4) 
 12. Keskustellaan eri tapoja  miten henkilökunta voi helposti päästä TTT-informaatioon 
 13. Tunnistetaan ja määritetään ISO 45001:2018 edellyttämät muut prosessit kuin organisaation liiketoimintaprosessit kuten esim. riskien ja kehittämismahdollisuuksien tunnistamis- ja määrittämisprosessi,  riskeihin ja kehittämismahdollisuuksiin littyvien toimepiteiden määrittely- ja seurantaprosessi, TTT-tavoitteiden ja toimenpiteiden asettamis- ja seurantaprosessi, muutosten hallintaprosessi jne. 
 14. Määritetään millä tekniikkalla ja ketkä tunnistetavat systemaattisesti ns. perinteiset vaaratekijät (fysikaaliset, ergonomiset jne.) ja niihin liittyvät TTT-riskit (ks. kohta 6.1.2.1) ottaen huomioon liiketoimintaprosessit, fyysiset alueet ja vallitsevat olosuhteet 
 15. Sovitaan miten tunnistetaan sitovat velvoitteet ja taataan pääsy niihin (ks. kohta 6.1.3) ml. velvoitteiden ylläpitotapa 
 16. Sovitaan miten organisaatiossa asetetaan TTT- tavoitteet (ks. kohta 6.2.1) ja määritellään indikaattorit ja prosessi, jolla nämä tavoitteet saavutetaan (ks. kohta 6.2.2). 
11.30 Lounas
12.15 SUUNNITTELE vaihe jatkuu
14.00 Kahvitauko
14.15 SUUNNITTELE vaihe jatkuu
15.30 1. päivän yhteenveto ja keskustelu
16.00 Lopetus
08.30 Aamukahvi
09.00 TOTEUTA, ARVIOI, PARANNA

TOTEUTA: 

 1. Pohditaan ja määritetään  resursseja, joita tarvitaan TTT-järjestelmän käyttöönottoon ja ylläpitämiseen (ks. kohta 7.1) ml. linjajohdon tiukat vastuut 
 2. Pohditaan henkilöiden tarvitsemiat pätevyyksiä (ks. kohta 7.2) ja tietoisuustarpeita (ks. kohta 7.3) niin TTT-johtamisjärjestelmän kannalta kuin organisaatiota koskevien laki- ja viranomaisvaatimusten kannalta. Perehdyttämisvaatimukset. 
 3. Pohditaan, Luodaan, käyttöönotetaan ja ylläpidetään viestintään (ks.kohta 7.4) ottaen huomioon mitä jo organisaatiossa on viestinnän suhteen 
 4. Varmistetaan, että käytössä on asianmukainen menetelmä dokumentoidun tiedon luomiseen , päivittämiseen ja säilyttämiseen (ks. kohta 7.5.2) ja hallintaan (ks. kohta 7.5.3) ottaen huomioon organisaatiossa jo olevat menettelytavat (ISO 45001:2018 dokumentoitu tieto vaatimusluettelo) 
 5. Pohditaan ja luodaan  toiminnan ohjauksen prosessimalleja, jotka tarvitaan TTT- järjestelmää koskevien vaatimusten täyttämiseen (ks. kohta 8.1.1 (TTT-valvonta prosesseissa), 8.1.2 (riskihierarkian soveltaminen), 8.1.3 (muutosten hallinta), 8.1.4 (ulkoistus, hankinta, urakoitsijat) ) 
 6. Määritetään mahdolliset hätätilanteet sekä tarvittavat vasteet, harjoitteet, viestintä, menettelyjen päivittäminen (ks. kohdat 6.1.1 ja 8.2) ottaen huomioon mitä organisaatiossa jo on (turvallisuussuunnitelma / pelastussuunnitelma) 

ARVIOI:

 1. Pohditaan miten seurataan, mitataan, analysoidaan ja arvioidaan TTT-toiminnan suorituskykyä ja tasoa (ks. kohdat 9.1.1) 
 2. Pohditaan miten arvioidaan sitovien TTT- velvoitteiden täyttymistä (ks. kohta 9.1.2) 
 3. Tarvittaessa luodaan sisäisen auditoinnin opastus (annetaan auditointiohjerunko) mikäli ei ole muuten jo käytössä, pohditaan TTT-auditointiohjelman puitteet auditoijavaatimuksineen ja raportointipohjat säännöllisten TTT-auditointien suorittamiseksi (ks. kohta 9.2) (tarvittaessa yhdistettynä muiden näkökulmien auditointiin) 
 4. Luodaan työpohjat TTT-johdon katselmuksen ja toteuttamiselle (valmistelupohja, tehokas läpivienti, katselmuksen ajoittaminen vuosikelloon, katselmuksen raportointipohja) 

PARANNA:

 1. Laaditaan prosessi turvallisuustapahtumien, läheltäpititilanteiden ja vahinkojen, poikkeamien kirjaamiselle, juurisyiden käsittelylle ja korjaavien toimenpiteiden toteuttamiselle (ks. kohta 10.2) 
 2. Suunnitellaan millaisilla toimenpiteillä parannetaan jatkuvasti TTT-järjestelmän soveltuvuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja vaikuttavuutta, jotta TTT-suorituskyvyn taso paranee (ks. kohta 10.3). 
 3. Sertifiointivalmiudessa tarvittavat valmiusaste, näytöt ja dokumentoitu tieto 
11.30 Lounas
12.15 SUUNNITTELE vaihe jatkuu
14.00 Kahvitauko
14.15 SUUNNITTELE vaihe jatkuu
15.30 2. päivän yhteenveto ja keskustelu
16.00 Lopetus

Kouluttaja

Hinnat

Yksityinen sektori1645 €
Julkinen sektori1045 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvi- ja lounastarjoilut.

Lisätietoja

Leena Kalaoja

Asiakkuuspäällikkö, tiiminvetäjä

leena.kalaoja@almamedia.fi

050 528 6956

Paikka

Tapahtumatalo Bank

Unioninkatu 20

00130 Helsinki

Tapahtumatalo Bank sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa Unioninkadulla. Sisäänkäynti on Unioninkadulta tapahtumatalon pääovista, josta opasteet ohjaavat edelleen portaita ylös kokoustiloihin. Kokoustilat sijaitsevat toisessa kerroksessa.

Olemme neuvotelleet erikoishinnat useisiin Helsingin hotelleihin. Mainitse huonetta varatessasi, että olet tulossa Alma Talentin tapahtumaan.

Huonehinnat

 • Radisson Blu -hotellit ja SOKOS-hotellit: alennus -11 % Flex-hinnasta
 • Clarion Hotel Helsinki: alennus -15 % päivän BAR-huonehinnasta
 • Scandic Paasi -15% Flex-hinnasta & Scandic Park -15% Flex-hinnasta