Liity yli 500:n kouluttautuneen tietosuojavastaavan joukkoon

Oletko valmis tietosuojan supersankariksi?

Tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanon tehostuessa osaava tietosuojavastaava on yhä kriittisempi tekijä organisaatiossa. Vaikka tietosuoja-asetuksessa ei määritellä tietosuojavastaavan vaadittavaa pätevyyttä tarkemmin, käytännössä tietosuojavastaavalta on löydyttävä laajasti valmiuksia onnistuakseen tehtävässään. Osaamaton tietosuojavastaava on huomattava tietosuojariski.

Organisaation toimialan lisäksi tietosuojavastaavan on tunnettava sekä EU:n tietosuoja-asetuksen että kansallinen lainsäädännön vaatimukset. Tietosuojavastaavalla on oltava valmiudet auttaa, neuvoa ja tukea organisaatiotaan. Tietosuojavastaavan on oltava perillä rekisteröidyn oikeuksista, henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä riskeistä sekä valmiudet pitää organisaation tietosuojakulttuuria yllä.

Laajasta tehtäväkentästä selviytyäkseen tietosuojavastaavalla on oikeus saada tehtävän edellyttämät resurssit sekä kouluttautua ja ylläpitää osaamistaan tietosuojavastaavana.

Tietosuojavastaavan koulutusohjelmassa saat käytännön työkaluja tietosuojavastaavan tehtävien hoitamiseen. Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Suomen johtavien asiantuntijoiden kanssa.

Miksi osallistua?

Koulutusohjelmassa saat kattavasti valmiuksia tietosuojan eri osa-alueilla:

 • Henkilötietojen suojaa koskevan sääntelykehikon haltuunotto
 • Osoitusvelvollisuuden osatekijät ja niiden toteuttaminen käytännössä
 • Tietosuojan vuosikellon suunnittelu ja ylläpito
 • Tietosuojariskien tunnistaminen, arviointi, hallinta ja dokumentointi
 • Tietovirtojen tunnistaminen, kuvaaminen ja tietosuojavaikutusten arviointi
 • Henkilötietojen kaupallinen hyödyntäminen
 • Henkilötietojen luovuttaminen
 • Informointivelvoitteen täyttäminen
 • Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
 • Tietoturvaloukkaukset ja niistä ilmoittaminen
 • Kansainväliset henkilötietojen siirrot
 • Yhteistyö valvontaviranomaisten kanssa
 • Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät viranomaisprosessit ja oikeudenkäynnit
 • Henkilökunnan koulutus ja sisäiset ohjeistukset
 • Tietosuojaohjelman rakentaminen, hallinnointi ja jalkauttaminen
 • Tietotilinpäätös ja muu raportointi

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Osallistu keskusteluun ja jaa kokemuksesi somessa:
 #Tietosuojavastaavankoulutusohjelma  #almatalentkoulutus #lakikoulutus @Alma_Talent

Koulutusohjelman suunnittelussa mukana

Eija Warma-Lehtinen

Asianajaja, LL.M., CIPP/E

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Asianajaja Eija Warma-Lehtinen vastaa henkilötietojen käsittelyyn, yksityisyyden suojaan ja tietosuojaan liittyvien toimeksiantojen hoitamisesta Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:ssä ja hän...

Lue lisää

Reijo Aarnio

Tietosuojavaltuutettu 1997-2020

Oikeustieteen kandidaatti Reijo Aarnio on toiminut tietosuojavaltuutettuna vuodesta 1997 vuoteen 2020. Tietosuojavaltuutettu valvoo EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja muiden henkilötietojen käsittelyä...

Lue lisää

Helena Eronen

Tietosuojavastaava

Itä-Suomen yliopisto

Lue lisää

Oskari Rovamo

Chief Privacy Officer

Fortum Oyj

Lue lisää

Ahti Saarenpää

Professori

Lapin yliopisto

Ahti Saarenpää on toiminut Lapin yliopiston yksityisoikeuden professorina vuodesta 1979 ja johtaa oikeusinformatiikan instituuttia. Hän on osallistunut akateemisen uransa lisäksi...

Lue lisää

Kiinnitetyt puhujat

Eija Warma-Lehtinen

Asianajaja, LL.M., CIPP/E

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Asianajaja Eija Warma-Lehtinen vastaa henkilötietojen käsittelyyn, yksityisyyden suojaan ja tietosuojaan liittyvien toimeksiantojen hoitamisesta Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:ssä ja hän...

Lue lisää

Leena Kuusniemi

Legal Adviser, Leegal

Visiting Fellow at European Centre on Privacy and Cybersecurity

Leena Kuusniemi on teknologiajuristi ja ennen Leegal Oy:n perustamista ollut lakimiehenä mm Roviolla ja Nokialla. Leena on Helsingin yliopiston Legal...
Lue lisää

Ahti Saarenpää

Professori

Lapin yliopisto

Ahti Saarenpää on toiminut Lapin yliopiston yksityisoikeuden professorina vuodesta 1979 ja johtaa oikeusinformatiikan instituuttia. Hän on osallistunut akateemisen uransa lisäksi...

Lue lisää

Heljä-Tuulia Pihamaa

Apulaistietosuojavaltuutettu

Tietosuojavaltuutetun toimisto

 

Apulaistietosuojavaltuutettu Heljä-Tuulia Pihamaa on toiminut tehtävässään maaliskuusta 2021 lähtien. Tietosuojavaltuutettu valvoo EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja muiden henkilötietojen käsittelyä koskevien lakien...

Lue lisää

Helena Eronen

Tietosuojavastaava

Itä-Suomen yliopisto

Lue lisää

Oskari Rovamo

Chief Privacy Officer

Fortum Oyj

Lue lisää

Koulutusohjelman osat

I Tietosuojavastaavan tehtävät ja osoitusvelvollisuus 10.11.2022

 • Tietosuojasääntelyn tausta, tarkoitus ja toteutumisen takeet
 • Tietosuojasääntelykehikon haltuunotto – tietosuoja-asetus, kansallinen sääntely ja tuleva ePrivacy-asetus
 • Mitä rakennuspalikoita tarvitset osoitusvelvollisuuden täyttämiseen?
 • Miten osoitusvelvollisuutta todennetaan ja mitataan?
 • Henkilötietojen käsittelytoimiin liittyvät riskit – käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset
 • Tietosuojan vaikutukset käytännön työssä
 • Tietosuojatyön kehittäminen

II Tietosuojariskit, vastuut ja tietojen suojaaminen 16.–17.2.2023

 • Tietosuoja-asetuksen kipukohdat ja mitä seuraavaksi
 • Tietosuojavaatimusten toteuttaminen käytännössä
 • Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden tunnistaminen ja varmistaminen
 • Käyttöoikeuksien määrittelyn ja hallinnan tärkeys ja vaikutus tiedon käytettävyyteen, sekä pääsynhallintaan
 • Henkilötietojen käsittelyyn liittyvien riskien identifiointi ja hallinta
 • Henkilötietoihin kohdistuvat kyberuhat
 • Kuinka tietosuoja- ja tietoturvariskejä voi hallita sopimuksin?
 • HARJOITUS: Tietosuoja yrityksen sopimuksissa

III Henkilötietojen luovutukset ja kaupallinen hyödyntäminen 30.–31.3.2023

 • HARJOITUS: Tietovirtakaavio – tietovirtojen ja riskien kartoitus
 • Käsittelyperusteet ja käsittelyperusteen oikean valinnan merkitys viimeaikaisen ratkaisukäytännön valossa
 • Tietojen minimointi ja poistaminen
 • Lähtökohdat tietojen kaupalliseen hyödyntämiseen
 • Henkilötietojen luovutukset
 • Henkilötietojen käsittely kaupallisessa toiminnassa ja suoramarkkinoinnissa
 • Case Verohallinto – tietosuoja-asetuksen soveltaminen – henkilötietojen käsittely verotuksessa

IV Rekisteröidyn oikeudet ja viranomaisprosessit 11.–12.5.2023

 • Informointivelvoitteen täyttäminen
 • Rekisteröidyn oikeudet ja valvontaviranomaisen rooli tietojen käsittelyssä
 • HARJOITUS: Tietoturvaloukkaukset ja niistä ilmoittaminen
 • Rekisteröidyn oikeudet ja niiden käyttäminen – tarkastuspyyntöihin vastaaminen
 • Kansainväliset tietojen siirrot
 • Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät viranomaisprosessit ja oikeudenkäynnit

V Tietosuojaohjelma, ohjeistukset ja henkilökunnan koulutus 24.8.2023

 • Henkilötietojen käsittelyn ohjeistus, henkilökunnan koulutus ja sisäiset valvontakäytännöt
 • Tietotilinpäätöksen laatiminen
 • Privacy by Design – Privacy Engineering
 • Tietosuojaohjelman rakentaminen, hallinnointi ja toteuttaminen käytännössä – periaatteet, vaatimukset, resurssit, prosessit, työkalut, riskinhallinta, monitorointi

Palautetta aiemmista Tietosuojavastaavan koulutusohjelmista:

”Yhden päivän seminaareista poiketen tässä päästiin syvemmälle itse asiaan, kun puheenvuorot olivat riittävän pitkiä. Esitykset oli hyvin valmisteltuja.”

”Monipuolinen ohjelma ja asiaa esitetty hyvin useasta näkökulmasta. Harjoitukset myös hyviä, samoin mahdollisuus keskustella esittäjien kanssa.”

”Toimiva kokonaisuus! Puhujia ja esimerkkejä eri sektoreilta ja hyvin erilaisista organisaatioista.”

”Erityiset plussapisteet workshop-tyyppisestä koulutuksesta. Kädet savessa oppii.”

”Olen omassa organisaatiossa sähköisten järjestelmien kehitykseen osallistuva henkilö. Tulin koulutukseen esimiehen lähettämänä jo valmiiksi hieman ahdistuneena. Seminaarissa onnistuttiin luomaan tunnelma, että tietosuoja on iloinen asia, toimintakulttuurit kehittyvät ja suuri joukko ihmisiä haluaa kehittää asiaa hyvässä hengessä ja löytää ratkaisuja.”

”Esiintyjiltä tuli hyviä käytännön neuvoja tietoturvan/-suojan jalkauttamiseen organisaatioissa.”

Ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvitarjoilu seminaaripaikalla
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Seminaarin avaus, johdatus Tietosuojavastaavan koulutusohjelmaan ja päivän aiheeseen

Eija Warma-Lehtinen, Asianajaja, LL.M., CIPP/E, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

9.10 Tietosuojasääntelyn tausta, tarkoitus ja toteutumisen takeet

Ahti Saarenpää, Emeritus professori, Lapin yliopisto

10.15 Keskustelua ja tauko
10.30 Tietosuojasääntelykehikon haltuunotto

Leena Kuusniemi, Legal Adviser, Leegal Oy

11.30 Lounas
12.30 Viranomaisen rooli, ajankohtaiset painopisteet ja linjaukset

Heljä-Tuulia Pihamaa, apulaistietosuojavaltuutettu, Tietosuojavaltuutetun toimisto

13.20 Keskustelua ja kahvitauko
13.45 Tietosuojan vaikutukset käytännön työssä

 • Henkilöstön kouluttaminen ja ohjeistus
 • Henkilötiedot tutkimuksessa ja korkeakoulujen tietosuojayhteistyö
 • Toiminnan kehittäminen

Helena Eronen, tietosuojavastaava, Itä-Suomen yliopisto

14.45 Osoitusvelvollisuus ja tietosuojavastaavan tehtäväkenttä

 • Mitä rakennuspalikoita tarvitset osoitusvelvollisuuden täyttämiseen? Miten osoitusvelvollisuus todennetaan ja mitataan?
 • Miksi tietosuojavastaava?
 • Henkilötietojen käsittelytoimiin liittyvät riskit – käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset

Oskari Rovamo, Chief Privacy Officer, Fortum Oyj

15.40 Keskustelua päivän teemoista ja loppuyhteenveto

Eija Warma-Lehtinen, Asianajaja, LL.M., CIPP/E, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

15.50 Seminaarin päätös
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin. 

Ohjelma päivitetään myöhemmin. 

Ohjelma päivitetään myöhemmin. 

Ohjelma päivitetään myöhemmin. 

Ohjelma päivitetään myöhemmin. 

Hinnat

Etuhinta 10.9. asti3590 €
Etäosallistuminen, etuhinta 10.9. asti3590 €

Hintaan lisätään alv 24%. Paikan päällä osallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä kahvi- ja lounastarjoilut seminaaripäivän aikana. Striimiosallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä striimin katseluoikeuden kolmen arkipäivän ajan seminaarijakson jälkeen. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen yhteydessä.

PERUUTUS- JA MUUTOSEHDOT KOKO KOULUTUSOHJELMAAN OSALLISTUVILLE: Ilmoittautuminen on sitova. Myöhemmin kuin yksi kuukausi ennen koulutusohjelman alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % koko sarjan hinnasta. Kaksi viikkoa ennen ohjelman alkua ja sen jälkeen tehdyistä peruutuksista perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Esteen ilmetessä seminaaripaikan voi kuluitta luovuttaa kollegalle. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

Yhteyshenkilöt

Anne Åkerberg

Anne Åkerberg

Koulutuspäällikkö

anne.akerberg@almamedia.fi

050 438 0979

Paikka

Helsinki