Osallistujistamme 98 % suosittelisi seminaarejamme myös kollegoilleen! Asiakastyytyväisyytemme 4,6/5 heijastaa sitoutumistamme laatuun ja erinomaiseen asiakaskokemukseen. Asiakaspalvelumme on aina seminaaripaikalla varmistamassa sujuvan päivän.

Tule mukaan oppimaan, verkostoitumaan ja kehittämään ammattitaitoasi!

Tietosuojaohjelma, ohjeistukset ja henkilökunnan koulutus

22.8.2024, Helsinki

Mitä ja miten henkilötietojen käsittelyä tulisi sisäisesti kouluttaa ja ohjeistaa? Millainen on tietosuoja-asiantuntijan työ tulevaisuudessa?

Lue lisää

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

29.8.2024-30.8.2024, Helsinki

Koulutuksesta saat valmiudet tietosuojaohjelman rakentamiseen, ylläpitämiseen ja hallitsemiseen.

Lue lisää

Yritystoiminnan muutostilanteet – muutosneuvottelujen ja uudelleensijoittamisen juridiikkaa

4.9.2024, Helsinki

Koulutuksessa käydään läpi muutosneuvotteluihin ja uudelleensijoittamiseen liittyviä juridisia kysymyksiä, jotka nousevat esille yritystoiminnan muutostilanteissa.

Lue lisää

Rakennusalan maksukyvyttömyys ja konkurssi

4.9.2024, Helsinki

Rakennusalan maksukyvyttömyystilanteet lisääntyvät – miten varautua toisen osapuolen maksukyvyttömyyteen ja mitä tulee ottaa huomioon konkurssitilanteessa?

Lue lisää

AI Governance Professional (AIGP)

5.9.2024-6.9.2024, Helsinki

Tule oppimaan governance-käytäntöjä, joilla muutat tekoälyn riskistä voimavaraksi.

Lue lisää

Maanvuokrasopimukset

5.9.2024, Helsinki

Miten kaavahanke vaikuttaa maanvuokrasopimusten ja liitännäisten sopimusten neuvotteluun?

Lue lisää

ChatGPT ja Copilot juristin työn tehostajina – käytännön koulutus

11.9.2024, Helsinki

Kuinka voit hyödyntää ChatGPT:tä asiakirjojen laatimiseen ja argumentaation kehittämiseen? Entä asiakirjojen tarkistamiseen, korjaamiseen ja kääntämiseen?

Lue lisää

Tietopyynnöt

11.9.2024, Helsinki

Seminaarissa käsitellään julkisuuslain erityiskysymyksiä ja erilaisia rajanvetotilanteita tietopyyntöjen osalta.

Lue lisää

Mielenterveyden haasteet työpaikalla – juridiikkaa ja vastauksia käytännön kysymyksiin

12.9.2024, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi mielenterveyden häiriöihin liittyvät peruskäsitteet ja häiriöihin liittyvät työkyvyn haasteet työpaikoilla nyt ja tulevaisuudessa.

Lue lisää

ESG-regulaatio työoikeuden näkökulmasta

17.9.2024, Helsinki

Yritysvastuu vaikuttaa yrityksen toimintaan työnantajana ja vastuullisuudella on vahva linkki useisiin työoikeuden säännöksiin.

Lue lisää

Oikeudenkäyntipäivä

20.9.2024, Helsinki

Oikeudenkäyntipäivässä käydään läpi siviiliprosessia niin tuomarin kuin asiamiehen näkökulmasta – miten prosessi viedään eteenpäin tehokkaasti?

Lue lisää

Sopimustekniikka I & II

23.9.2024-29.10.2024, Helsinki

Seminaarisarjassa pureudutaan kansainvälisten ja kotimaisten sopimusten olennaisiin sopimusehtoihin ja tulkintaperiaatteisiin sekä käydään läpi hyviä sopimuskäytänteitä ja ennakoivaa varautumista häiriötilanteisiin.

Lue lisää

Sopimustekniikka I

23.9.2024, Helsinki

Seminaarissa pureudutaan kansainvälisten ja kotimaisten sopimusten olennaisiin sopimusehtoihin ja tulkintaperiaatteisiin.

Lue lisää

Tavaramerkkipäivä

24.9.2024, Helsinki

Mitä EU:n mallioikeusuudistus tarkoittaa? Millainen on tavaramerkkien tilanne Venäjällä?

Lue lisää

Työsuhteen ehtojen määräytyminen

24.9.2024, Helsinki

Työsopimus ja siitä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet – miten lakeja sovelletaan? YT-laki ja yhteistoiminta yrityksissä – mitkä asiat kuuluvat yhteistoiminnan piiriin ja miten lakia sovelletaan yritystoiminnan muutostilanteissa?

Lue lisää

Työoikeuden asiantuntijaohjelma 2024-2025

24.9.2024-9.4.2025, Helsinki

Saat syvällisen kokonaiskuvan työsuhteen osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista työsopimuksen tekemisestä aina työsuhteen päättymiseen saakka.

Lue lisää

Pakotepäivä

25.9.2024, Helsinki

Käsittelyssä viimeaikainen pakotteita koskeva oikeuskäytäntö. Lisäksi tietoa mm. pakotteiden oikeusvaikutuksista ja niiden hyödyntämisvaihtoehdoista yrityksissä.

Lue lisää

Kannustinjärjestelmät

26.9.2024, Helsinki

Yhtiöoikeuden lisäksi aihetta tarkastellaan kirjanpidon, verotuksen, työoikeuden ja arvopaperimarkkinalain näkökulmista alan parhaiden asiantuntijoiden johdolla.

Lue lisää

Velat ja kuolinpesä

26.9.2024, Helsinki

Seminaarissa tarkastellaan monipuolisesti kuolinpesiin eri relaatioissa olevia velkoja ja niiden täytäntöönpanoa.

Lue lisää

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

3.10.2024-4.10.2024, Helsinki

CIPP/E-sertifikaatti (Certified Information Privacy Professional, Europe) on maailman ensimmäinen tietosuoja-asiantuntijoiden sertifikaatti. Sertifioinnin suorittamalla liityt mukaan yli 30 000 tietosuoja-ammattilaisen verkostoon.

Lue lisää

Osakassopimuspäivä

4.10.2024, Helsinki

Seminaarin ohjelmassa: Osakassopimukset sijoittajan suojana ja riitatilanteissa.

Lue lisää

Datapäivä

8.10.2024, Helsinki

Datatalouden seuraava askel ovat data-avaruudet. Millaisia mahdollisuuksia data-avaruudet tarjoavat ja kuinka niitä säädellään?

Lue lisää

Yhteistoiminta yrityksissä - säännökset ja käytännöt TAO2

10.10.2024, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi yhteistoimintalain soveltamisalaa ja sen osapuolia, jatkuvaa vuoropuhelua, muutosneuvotteluita ja hallintoedustusta sekä säännösten että käytännön näkökulmista.

Lue lisää

Tietoturva teknologiahankinnoissa

22.10.2024, Helsinki

Miten uusi sääntely vaikuttaa teknologiasopimuksiin ja kuinka tietoturvariskejä voidaan sopimusten kautta hallita?

Lue lisää

Liiketoiminnan luovutus ja sen vaikutukset työ- ja virkasuhteisiin

22.10.2024, Helsinki

Milloin yritysjärjestely on liikkeenluovutus?

Lue lisää

Legal Design ja tietosuoja

23.10.2024, Helsinki

Kuinka tehdään ymmärrettävää ja sidosryhmiä innostavaa tietosuojaviestintää? Millaisia työkaluja Legal design voi tietosuojatyöhön tarjota?

Lue lisää

Sopimustekniikka II

29.10.2024, Helsinki

Koulutuksessa keskitytään sopimusten häiriöihin ja virheisiin varautumiseen sekä niiden seuraamuksiin.

Lue lisää

Tekoälyn juridiikka ja riskienhallinta

30.10.2024, Helsinki

Seminaarissa syvennytään tekoälyn hyödyntämistä koskeviin oikeudellisiin kysymyksiin ja riskienhallintaan eri näkökulmista.

Lue lisää

Kilpailuoikeus 2024 | Competition Law 2024

31.10.2024-1.11.2024, Helsinki

Kilpailuoikeuden ajankohtaisimmat aiheet ja ilmiöt kotimaisten ja kansainvälisten puhujien kertomana.

Lue lisää

Työelämän tietosuoja

31.10.2024, Helsinki

Mitä tietoja työnantaja voi kerätä työntekijästä ja mistä niitä voi hankkia? Milloin ja miten työnantaja saa kerätä ja käsitellä työntekijän terveydentilatietoja?

Lue lisää

Työpaikan pakolliset henkilöstösuunnitelmat käytännönläheisesti

12.11.2024, Helsinki

Käytännönläheisessä koulutuksessa saat konkreettisia ohjeita ja työkaluja henkilöstösuunnitelmien laatimiseen, hyödyntämiseen ja ylläpitämiseen.

Lue lisää

Tietosuojavastaavan koulutusohjelma 2024-2025

14.11.2024-21.8.2025, Helsinki

Osaava tietosuojavastaava on yhä kriittisempi tekijä organisaatiossa. Vaikka tietosuoja-asetuksessa ei määritellä tietosuojavastaavan vaadittavaa pätevyyttä tarkemmin, käytännössä tietosuojavastaavalta on löydyttävä laajasti valmiuksia onnistuakseen tehtävässään.

Lue lisää

Yhdenvertaisuus työelämässä

21.11.2024, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi tasapuoliseen kohteluun ja syrjimättömyyteen liittyviä keskeisiä haasteita sekä lainsäädännön että käytännön näkökulmasta.

Lue lisää

Työoikeuden ajankohtaispäivä

26.11.2024, Helsinki

Marraskuulle vakiintuneessa ajankohtaispäivässä käsitellään kiinnostavia ja ajankohtaisia työoikeuden teemoja.

Lue lisää

Patenttipäivä

27.11.2024, Helsinki

Miten tekoälyn tuottamia keksintöjä voi suojata? Mitä softapatentit tarjoavat liiketoiminnalle? Millainen on hyvä patenttistrategia?

Lue lisää

Kollektiiviperusteinen irtisanominen – yleisiä ja erityisiä kysymyksiä

2.12.2024, Helsinki

Seminaarissa käydään läpi kollektiivi-irtisanomiseen liittyviä yleisiä ja erityiskysymyksiä sekä lainsäädännön että oikeustapausten avulla.

Lue lisää

Urakkasopimusten ja YSE:n kipupisteet – mistä tavallisesti riidellään?

3.12.2024, Helsinki

Seminaarissa tarkastellaan urakkasopimusten solmimista, urakkasopimuksista neuvottelemista ja YSE 1998 -rakennusehtojen riitaherkkiä kohtia, kun urakka toteutetaan.

Lue lisää

Suuri säätiöpäivä

4.12.2024, Helsinki

Mitä ajankohtaisista säätiövalvontatapauksista voidaan oppia? Miten työsuhteiden ehdot määräytyvät ei-järjestäytyneessä säätiössä? Vastauksia näihin ja muihin kysymyksiin Suuressa säätiöpäivässä!

Lue lisää

Muutoksenhaku - valituksen kohdentaminen ja rajaaminen

10.12.2024, Helsinki

Päivän aikana saat johdonmukaisen kuvan muutoksenhakujärjestelmästä ja muutoksenhakuprosessin etenemisestä oikeusastejärjestyksessä. Miten muutoksenhaussa menetellään? Miten laadit hyvän valituskirjelmän? Miten vastaat valituskirjelmään?

Lue lisää

Immateriaalioikeudet, salassapito ja kilpailukiellot työsuhteissa

17.12.2024, Helsinki

Seminaarissa käsitellään työsuhdekeksintöjä ja tekijänoikeuksia työsuhteessa sekä työntekijän salassapitovelvollisuuteen ja salassapito- sekä kilpailukieltosopimuksiin liittyviä säännöksiä ja käytäntöjä.

Lue lisää

Työaika, vuosiloma ja muut työsuhdevapaat

22.1.2025-23.1.2025, Helsinki

Seminaarissa käsitellään ajankohtaisia työaikasääntelyn kysymyksiä sekä hallitusohjelman mukaisia muutossuunnitelmia liittyen mm. sairausajan palkkaan, vuorotteluvapaaseen ja aikuiskoulutustukeen.

Lue lisää

Tietosuojapäivä 2025

28.1.2025, Helsinki

Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Alma kutsuvat sinut Tietosuojapäivään kehittämään tietosuojatyötä ja löytämään ratkaisuja yhdessä.

Lue lisää

Yrityskaupat ja työoikeus

11.3.2025-12.3.2025, Helsinki

Milloin kyseessä on liikkeen luovutus? Miten liikkeen luovutus vaikuttaa henkilöstön asemaan? Mitkä asiat yrityskaupassa ovat YT-asioita?

Lue lisää

Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen

8.4.2025-9.4.2025, Helsinki

Seminaarissa käsitellään perusteellisesti henkilöstön vähentämistä koskevat normit ja niiden soveltamistavat eri käytännön tapauksissa.

Lue lisää